Archives: 2014 May

การศึกษาคริสตจักร พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่มนุษย์จากบาป

May 24th, 2014, Comments Off on การศึกษาคริสตจักร พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่มนุษย์จากบาป

คริสตจักร คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่าพระศาสนจักร คือประชาคมของผู้เชื่อและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่มนุษย์จากบาป ประชาคมนี้ถือเป็นหนึ่งเดียวกัน หากเปรียบเป็นร่างกาย พระเยซูคือศีรษะ และคริสตจักรคือร่างกายส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด หรืออีกนัยหนึ่งคือคริสตชนทุกคนเปรียบเหมือนอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายเดียวกัน โดยมีพระเยซูทรงเป็นหลัก และคริสตชนทุกคนจะร่วมกันปฏิบัติพันธกิจคือการประกาศข่าวดีว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาป มนุษย์ทุกคนที่เชื่อจะพ้นจากบาป และเชื่อว่าจะได้รับบำเหน็จจากพระเป็นเจ้าในการพิพากษาครั้งสุดท้าย แม้ว่าคริสตชนทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อเรื่องการไถ่บาปของพระเยซู แต่ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ก็ทำให้คริสตชนมีความเชื่อปลีกย่อยอื่น ๆ พิธีกรรม และการจัดระบบองค์กรคริสตจักรไว้แตกต่างกัน ในปัจจุบันคริสตจักรจึงถูกแบ่งเป็นนิกายย่อยต่าง ๆ มากมาย โดยมีคริสตจักรสำคัญอยู่ 3 คริสตจักร คือ โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และออร์ทอดอกซ์ เฉพาะนิกายโปรเตสแตนต์ก็ประกอบด้วยหลายคริสตจักรย่อย เช่น ลูเทอแรน เพรสไบทีเรียน แองกลิคัน แบปทิสต์ เซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์ เป็นต้น คริสตจักรแห่งความรักและการสามัคคีธรรม พระเยซูทรงปรารถนาให้คริสเตียนทุกคนรักซึ่งกันและกัน และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ดังนั้น คริสตจักรจึงปรารถนาที่จะเห็นสมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีความรักต่อคนทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพี่น้อง คริสเตียน กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ” เราสอนและส่งเสริมให้ทุกคนแสดงออกถึงความรักต่อกันและกัน ให้อภัยกัน […]

Feed

https://www.igreigre.org / 2014 May