Archives: 2015 April

พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโดยการประกาศว่าเรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

April 24th, 2015, Comments Off on พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโดยการประกาศว่าเรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

C.S. Lewis ผู้เขียนหนังสือ ชื่่อคริสเตียนธรรมดา เขียนว่า ข้าพเจ้าพยายามที่จะไม่ให้ใคร ๆ พูดอะไร ที่คนชอบพูดกันเกี่ยวกับพระองค์ เช่นว่า ฉันพร้อมที่จะยอมรับพระเยซูว่าเป็นผู้สอนทางด้านคุณธรรมที่ดี แต่รับไม่ได้กับการอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้า” นี่เป็นอะไรที่เราไม่ควรพูด เพราะหากคนธรรมดา ๆ จะพูดอะไร ๆ มากมายหลายอย่าง อย่างที่พระเยซูคริสต์ตรัส ไม่น่าจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้ แต่น่าจะเป็นคนบ้ามากกว่าระดับเดียวกับคนที่พูดว่าตัวเองเป็นไข่ต้มหรือไม่ก็เป็นมารซาตานมาจากนรก คุณต้องเลือก หากพระองค์ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า ก็จะต้องเป็นคนบ้าหรืออะไรที่แย่ยิ่งกว่านั้นคุณสามารถมองว่าพระองค์ทรงเป็นคนโง่คนบ้าคนหนึ่ง ถ่มน้ำลายรดพระองค์ แล้วปลงพระชนม์พระองค์ในฐานะมารซาตาน หรือซบลงแทบพระบาทของพระองค์แล้วเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่อย่าทำมาเป็นพูดเหลวไหลเลยว่าพระองค์ทรงเป็นอาจารย์ที่ดีคนหนึ่ง พระองค์ไม่ได้ให้ทรงเราเลือกแบบนั้น และไม่ได้ทรงตั้งพระทัยเช่นนั้น แล้วพระองค์ทรงอ้างว่าทรงเป็นผู้ใด พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นใคร ประการแรกให้เราดูพระวจนะของพระเยซูในหนังสือยอห์น 10:30 เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อมองอย่างเผิน ๆ นี่อาจดูเหมือนว่าไม่ใช่การยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า แต่ ให้เรามาดูกันที่ปฎิกริยาของชาวยิวต่อคำพูดประโยคนี้ เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาท เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าคนยิวเข้าใจดีว่าคำกล่าวของพระเยซูคือการยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า ในข้อพระคัมภีร์ข้อต่อ ๆ มา พระเยซูไม่ได้ทรงแก้ไขคำพูดของชาวยิวโดยปฏิเสธว่า เราไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้า นั่นชี้ให้เห็นว่าพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโดยการประกาศว่า เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอห์น 8:58 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนอับราฮัมบังเกิดมานั้นเราเป็น อีกครั้งหนึ่งที่พวกยิวตอบโต้พระองค์ด้วยการหยิบก้อนหินขึ้นมาจะขว้างพระองค์ การประกาศหลักฐานแสดงตัวตนของพระองค์ว่าเราเป็นคือการนำพระนามที่ใช้เรียกพระเจ้าในพันธ์สัญญาเดิมมาใช้โดยตรง […]

Feed

https://www.igreigre.org / 2015 April