Archives: 2014 July

คริสตจักรเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้จักพระเจ้า

July 26th, 2014, Comments Off on คริสตจักรเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้จักพระเจ้า

คริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์ กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน” พระกายของพระคริสต์ประกอบด้วยผู้เชื่อทุกคนตั้งแต่สมัยเพนเทคศเตจนถึงวันที่พระองค์จะเสด็จมารับเรา พระกายของพระคริสต์ประกอบด้วย 1 คริสตจักรสากลคือคริสตจักรที่ประกอบด้วยทุกคนที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ กล่าวว่า “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกต่างชาติ เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นซาบซ่านอยู่” เราจะเห็นว่าใครก็ตามที่เชื่อคือส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ คริสตจักรของพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่อาคารหรือนิกายใดทั้งสิ้น คริสตจักรสากลของพระเจ้าคือผู้ที่ได้รับความรอดโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 2 คริสตจักรท้องถิ่นซึ่งได้มีกล่าวไว้ในหนังสือกาลาเทีย ว่า “เปาโล ผู้เป็นอัครสาวก และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทีย” ตรงนี้เราจะเห็นว่ามีคริสตจักรหลายแห่งในเมืองกาลาเทีย เราเรียกคริสตจักรเหล่านี้ว่าคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรแบพติส, ลูเธอร์เร็น, คาทอลิก, ฯลฯ ไม่ใช่คริสตจักรดังเช่นคริสตจักรสากล แต่เป็นคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรสากลประกอบด้วยผู้ที่วางใจในพระคริสต์สำหรับความรอด คริสตจักรสากลเหล่านี้ควรแสวงหาความสัมพันธ์จากคริสตจักรท้องถิ่นและทำให้ตัวเองจำเริญขึ้น คริสตจักรเป็นที่ๆเรียนรู้จักสิ่งดีจากชีวิตของผู้เชื่ออื่นๆ คริสตจักรเป็นชุมชน การมาที่คริสตจักรทำให้เราได้เรียนรู้จักวิถีชีวิตของผู้อืน เพื่อเราเองจะได้เรียนรู้จักสิ่งดีของกันและกัน รับกำลังใจจากกันและกัน หรือ หากมีปัญหาใดๆก็จะได้ช่วยเหลือแบ่งปันกัน ตามคำสอนของพระคัมภีร์ คริสตจักรเป็นที่ๆเสริมสร้างชีวิต ด้านจริยธรรม คริสจักรเป็นที่แห่งการอบรมผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าอันเนการอบรมรมในทางจริยะธรรม ด้านอารมณ์และความคิด คริสตจักรได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อคนทุกกลุ่มวัย ผู้เชื่อจะได้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพักผ่อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้านพัฒนาความรู้ความสามารถ ในคริสตจักรเปิดโอกาสให้สมาชิก […]

Feed

https://www.igreigre.org / 2014 July